Omaishoitajan tuet

laituri

Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan vuoden 2006 alusta ja siinä kuvataan omaishoidon tuen myöntämisedellytykset. Omaishoitaja voi hakea hoidettavan asuinkunnalta omaishoidon tukea. Tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut, joiden järjestämisestä kunta huolehtii määrärahojensa puitteissa. Määrärahasidonnaisuuden takia tuen myöntäminen perustuu kunnan harkintaan ja kriteereihin lain myöntämisedellytyksiä noudattaen.

Omaishoidon tuki ei ole kuitenkaan subjektiivinen eli ehdoton oikeus. Omaishoidon tukea voidaan myöntää sekä pitkä- että lyhytaikaisen hoidontarpeen perusteella silloin, kun omaisen antama hoito on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi ovat olemassa. Kuntien myöntämää omaishoidon tukea saavien omaishoitajien työ on kunnan taholta määritelty vaativaksi ja sitovaksi, mutta myös omaishoidon tuen ulkopuolella elävien omaishoitajien tilanne on monesti haastava. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden suuruus voivat vaihdella kunnasta toiseen.

 


 

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN

Jos pitkäaikaissairasta tai vaikeavammaista lasta, nuorta tai ikääntynyttä hoidetaan kotona, hänen hoidostaan voidaan tietyin edellytyksin maksaa omaishoidon tukea. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuessa ei ole ikärajoja, vaan laki koskee niin vammaisen lapsen vanhempia kuin iäkästä vanhempaansakin hoitavaa.

Omaishoidon tukea haetaan hoidettavan läheisen kotikunnasta. Tarkempaa tietoa hakumenettelystä saa kunnan sosiaalitoimistosta, vanhustyönjohtajalta tai kotipalveluohjaajalta. Kun hakemus on tehty, omaishoidon tuesta vastaava henkilö tekee kotikäynnin hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi.

 


OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISKRITEERIT

Omaishoitolain 3 §:n mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:
• henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
• hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
• hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia,
• omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
• hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva
• tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista

Omaishoidon tuki myönnetään kriteerit täyttäville hakijoille. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä.

Riihimäen kaupungin omaishoidon tuesta voi lukea oheisesta linkistä:
http://www.riihimaki.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/vanhuspalvelut/omaishoidon-tuki/